• Rig 3 voorafvervaardigde lokale op.
  • Jaarlikse toewysing vir biblioteekboeke: R 157,80.