By Wouwtjies glo in die opbou van emotionele intelligensie!

Emosionele intelligensie (EI) is die vermoë om jou eie emosies en dié van ander te verstaan en te bestuur. EI is deurslaggewend vir die ontwikkeling van sosiale en emosionele vaardighede, soos selfbewustheid, selfregulering, empatie, kommunikasie en samewerking. Hierdie vaardighede is noodsaaklik vir akademiese sukses, geestesgesondheid en positiewe verhoudings.

Navorsing het getoon dat EI deur verskeie faktore, soos gesin, kultuur, persoonlikheid en klasklimaat, beïnvloed kan word. Klaskamerklimaat verwys na die kwaliteit van die interaksies en verhoudings tussen onderwysers en leerders, sowel as die fisiese en psigologiese aspekte van die leeromgewing. ‘n Positiewe klaskamerklimaat kan ‘n gevoel van behoort, tevredenheid, samehorigheid en motivering onder leerders bevorder, terwyl ‘n negatiewe klaskamerklimaat gevoelens van wrywing, mededingendheid, moeilikheid en vervreemding kan skep.

In Suid-Afrika, waar laerskoolkinders baie uitdagings soos armoede, geweld, trauma en diversiteit in die gesig staar, is dit belangrik om EI te bevorder deur ‘n ondersteunende en inklusiewe klaskamerklimaat. ’n Studie deur Erasmus et al. (2022) het bevind dat klaskamerklimaat ‘n sterk verband het met EI-vlakke van Suid-Afrikaanse laerskoolleerders. Die studie het ook geïdentifiseer watter klaskamerfaktore bygedra het tot of die ontwikkeling van EI inhibeer het.

Volgens die studie was tevredenheid en samehorigheid positief gekorreleer met EI-vlakke, terwyl wrywing, mededingendheid en moeilikheid negatief met EI-vlakke gekorreleer was. Tevredenheid verwys na die mate waarin leerders dit geniet om in hul klas te wees en voel dat daar in hul behoeftes voorsien word. Samehorigheid verwys na die mate van wedersydse respek en ondersteuning onder leerders en onderwysers. Wrywing verwys na die hoeveelheid konflik en spanning in die klas. Mededingendheid verwys na die klem op individuele prestasie en vergelyking met ander. Moeilikheid verwys na die waargenome moeilikheid van die werk en verwagtinge in die klas.

Die studie het voorgestel dat onderwysers EI by hul leerders kan verbeter deur ‘n positiewe klaskamerklimaat te skep wat bevrediging en samehorigheid bevorder, terwyl wrywing, mededingendheid en moeilikheid verminder word. Sommige van die strategieë wat onderwysers kan gebruik, is:

  • Verskaf duidelike en konsekwente reëls en verwagtinge.
  • Aanmoediging van samewerking en samewerking tussen leerders.
  • Gee terugvoer en erkenning vir moeite en verbetering.
  • Skep geleenthede vir leerderdeelname en keuse.
  • Die gebruik van kultureel sensitiewe en relevante materiaal en aktiwiteite.
  • Aanspreek van leerders se emosionele behoeftes en bekommernisse.
  • Modellering en onderrig van emosionele vaardighede soos selfbewustheid, selfregulering, empatie, kommunikasie en samewerking.

Deur hierdie strategieë te implementeer, kan onderwysers hul leerders help om EI te ontwikkel wat hulle nie net in die skool sal bevoordeel nie, maar ook in die lewe.