• Begin met 878 leerlinge.
  • Vakonderwys vir standerds 3, 4 en 5 word ingevoer.
  • Dit lei (volgens inspekteurs) tot groter geesdrif en belangstelling by die onderwysers.
  • Vleisbraaifunksie: 1400 mense woon dit by en die wins beloop R607,00.